Laat een vraag nooit uitgroeien

tot een misverstand.

Heeft u een klacht of
zit u ergens mee?

Neem contact op met

de leerkracht.

Anders is er altijd wel iemand op school
en/of buiten school waar u terecht kunt.

Raadpleeg deze pagina voor alle
informatie.

Klachtenregeling

 

Preventie
Zoals u weet is één van de pijlers van onze school een intensief persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Als team stellen we ons dan ook open voor kritiek. Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of dat uw kind een probleem heeft. Met de groepsleerkracht kunt u altijd alles bespreken. Komt u er met hem/haar niet uit of vindt u dat de groepsleerkracht hiervoor niet in aanmerking komt, dan kunt u contact zoeken met de (adjunct-)directeur. Indien mogelijk zullen we de klacht bespreken en zo snel mogelijk oplossen. Vanzelfsprekend kunt u opmerkingen ook kwijt bij de OR en MR van de school.

Klachten over schoolse zaken
Klachten over schoolse zaken kunnen betrekking hebben op alle zaken die zich op school voordoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de onderwijskundige zaken (zoals: het begeleiden van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie) en de algemene zaken (zoals: het schoonmaken en het onderhoud van de school, sponsoring, een overblijfregeling).

Klachten met betrekking tot machtsmisbruik
Leerlingen, leerkrachten en andere personen die een taak binnen de school hebben, moeten zich veilig voelen binnen de school. Machtsmisbruik vormt hiervoor een belemmering. Onder machtsmisbruik wordt verstaan: situaties waarin leerlingen, leerkrachten of andere personen die een taak binnen de school hebben, slachtoffer worden van seksuele intimidatie, pesten of discriminatie.

Samen aan de slag
De klachtenprocedure is opgesteld om klachten te voorkomen. Het tegengaan van onderwijskundige klachten kan worden bereikt door de kwaliteit van het onderwijs te optimaliseren. Om goed onderwijs te kunnen geven moet er op de Schaapskooi aan een aantal randvoorwaarden zoals de huisvestingssituatie, de brandveiligheid en hygiëne worden gedacht. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, kunnen klachten worden voorkomen.

Voor het bestrijden van seksuele intimidatie, pesten en discriminatie, moeten deze onderwerpen regelmatig aan de orde komen in besprekingen met leerkrachten en ouders. Leerkrachten en ouders kunnen dan kennis nemen van de richtlijnen ter voorkoming van deze zaken en proberen hiernaar  te handelen.

Tijdens de lessen ‘bevordering van gezond gedrag’ en ‘sociaal-emotionele redzaamheid’ wordt hier hieraan in alle groepen structureel aandacht besteed. Het is vanzelfsprekend van groot belang dat leerkrachten, ouders en leerlingen zo goed mogelijk samenwerken.

Ook kunnen de kinderen van de Schaapskooi een training volgen in sociale vaardigheden. Hiervoor zijn de leerkrachten van onze school opgeleid. Deze training duurt zo’n drie maanden. U kunt hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht, Intern Begeleider of de directie.

Klachtenbehandeling en de contactpersoon
Komt het ondanks alle preventieve maatregelen toch tot een klacht, dan moet de klager zijn verhaal bij iemand kwijt kunnen. Dan kan bij leden van de schooldirectie, het team en het bestuur. Wanneer dit niet afdoende is heeft de school een contactpersoon (leerkracht en ouder).

Zij zullen uw klacht vertrouwelijk behandelen, kan zo mogelijk bemiddelen en/of de klacht doorspelen aan een vertrouwenspersoon.

Op onze school is/zijn als contactperso(o)n(en) benoemd:
Willy Karsten, Gozem Gritterstraat 56 in Daarlerveen, tel: 0546-659295
Jeannette Kobes, Kruidenlaan 136 in Nijverdal, tel: 0548-654897

De vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is buiten de school het aanspreekpunt, hij adviseert, begeleidt en ondersteunt de klager en de contactpersoon. De vertrouwenspersoon kan tevens de klager helpen bij het schriftelijk indienen van de klacht bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag.

Komt men ook door bemiddeling van de vertrouwenspersoon niet tot een oplossing dan is er nog een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag of bij de klachtencommissie.

De vertrouwenspersoon is:

Mevr. W. Stuveling-de Bree, huisarts te Nijverdal

Het bevoegd gezag
Ook kan men rechtstreeks, of door tussenkomst van een contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij het bevoegd gezag of landelijke klachtencommissie.

Het bevoegd gezag is en blijft verantwoordelijk voor de gang van zaken op een school. Zij draagt, in samenwerking met de directie en het team, zorg voor een klimaat, dat de lichamelijke en geestelijke integriteit van ieder kind en medewerker van de schoolgemeenschap waarborgt.

Openheid,  communicatie  en respect zijn sleutelwoorden in het voorkomen en beheersen van klachten. Onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’, is een gezamenlijk optrekken en het serieus nemen van vragen, problemen en klachten van het grootste belang, waardoor een officiële klacht voorkomen kan worden.

Het bestuur heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs, gevestigd in Den Haag, Postbus 82324,2508 EH.

Hoe een klacht ingediend kan worden staat vermeld in het handboek op de website van Christelijk primair onderwijs Hellendoorn (www.iederkindtelt.nl).