"Ik ben niet bom,
ik heb disleksie."

 

Wilt u nog iets meer
weten over dyslexie,
kijk dan hiernaast.

Dyslexie

Wat is dyslexie
Sinds het einde van de negentiende eeuw wordt de term dyslexie gebruikt voor bepaalde ernstige lees- en spellingproblemen. Een Duitse arts gebruikte in 1887 voor het eerst de term dyslexie. Hij had twee dochters die allebei slim waren, maar die maar niet tot lezen en schrijven kwamen. Dyslexie is dus een stoornis waarbij het lezen en spellen van woorden verstoord is. In de loop van de tijd is er echter een enorme spraakverwarring rond het begrip dyslexie ontstaan met als resultaat dat er verschillende definities gehanteerd worden. Om aan deze spraakverwarring een einde te maken, wordt er vanaf 1995 gewerkt aan een eenduidige definitie van dyslexie. De meeste recente definitie van dyslexie is (2004, Stichting dyslexie Nederland).

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door
een hardnekkig probleem met het aanleren en
het accuraat en/of vlot toepassen van lezen en/of het spellen op woordniveau.

Werkwijze van De Schaapskooi met betrekking tot dyslexie.
Geadviseerd wordt om pas met een leerling aan een plan van aanpak te beginnen als een leerling bij twee of meer toetsmomenten een achterstand van meer dan 40% voor lezen en/of spelling heeft ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten (CITO V-score). In lichtere gevallen kan ook extra hulp gegeven worden maar niet met de intensiteit van een individueel plan. Met het individuele plan wordt zes maanden lang intensief met de leerling geoefend. Als blijkt dat na de zes oefenmaanden nog steeds een achterstand van meer dan 40% aanwezig is, kan in overleg met de ouders worden besloten om, op een nader te bepalen tijdstip, een dyslexieonderzoek uit te voeren.

Het is van groot belang dat leerlingen met een eventuele taalachterstand
worden opgespoord, daar die leerlingen het risico lopen een vorm van
dyslexie te ontwikkelen.
Vanaf januari 2010 zijn wij op de Schaapskooi begonnen met een systeem
van vroegtijdige signalering (groep 1 t/m 3) t.a.v. taal/lezen. 
Daarmee beogen we dat we de 'risico-lezers' zo snel mogelijk ontdekken en hen extra helpen in hun taal/leesontwikkeling.